Proiectele de acte normative adoptate in cadrul sedintei Guvernului Romaniei din 4 iunie 2020

Consultările între reprezentanții Guvernului și cei ai patronatelor și sindicatelor, în prim-plan, astăzi, în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social.

I PROIECTE DE LEGI

 1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului-cadru între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Australia, pe de altă parte, semnat la Manila, la 7 august 2017
 2. PROIECT DE LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe

 

II ORDONANȚE DE URGENȚĂ

 1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea art .38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice și electronice
 2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” – S.A.
 3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru includerea unor programe naționale la finanțare din fonduri externe nerambursabile

 

 • HOTĂRÂRI
 1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 27 decembrie 2019 şi la Bucureşti la 10 ianuarie 2020 la Contractul de credit în cadrul Facilităţii de cofinanţare CSNR dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2008
 2. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investiții „Consolidarea, reabilitarea și modernizarea clădirii Mihai Eminescu din cadrul Academiei de Studii Economice București, B-dul Dacia nr.41, sector 1, București „
 3. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Restaurare Palatul Universității din București – consolidare, restaurare învelitoare și șarpantă, restaurare fațade inclusiv tâmplărie exterioară, (eliminare umiditate și infiltrări din teren), modificări funcționale și restaurare finisaje interioare, iluminat arhitectural fațade, reabilitare instalații, degajare curte interioară prin desfacere anexe C2, C5, C6, C7, C9, C10, C11, C12, C13, C15 conservare și punere în valoare a vestigiilor arheologice din curtea interioară prin amenajare spațiu muzeal, amenajări exterioare- imobil din B-dul Regina Elisabeta, nr 4-12, sector 3, București”
 4. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului orașului Cisnădie, județul Sibiu
 5. HOTĂRÂRE privind rectificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 840/22.11.2017 pentru aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV dublu circuit (d.c.) Gutinaş – Smârdan”
 6. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea descrierii tehnice pentru bunurile imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea unor unități de cercetare – dezvoltare din subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu Șișești”
 7. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea unor unități de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol
 8. HOTĂRÂRE privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri aflate în administrarea Direcției pentru Agricultură Județeană Maramureș din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca urmare a retrocedării, în condițiile legii
 9. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „VIZIUNE 2020”
 10. HOTĂRÂRE privind modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 434/2015 privind transmiterea unor părţi de imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi în domeniul public al municipiului Galaţi, respectiv în domeniul public al judeţului Galaţi şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 11. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 12. HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale și trecerea unor părți din acesta, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării
 13. HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgență
 14. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020
 15. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.282/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind programul de susținere a întreprinderilor mici si mijlocii – IMM INVEST România
 16. HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării anumitor prevederi din Regulamentul (UE) 2017/2394 al Parlamentului European şi al Consiliului, privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure respectarea legislației în materie de protecție a consumatorului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004
 17. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

 

 1. MEMORANDUMURI
 2. MEMORANDUM cu tema: Măsuri de eficientizare a utilizării fondurilor europene în scopul combaterii efectelor crizei generată de pandemia de COVID-19
 3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Ion Alin Dan IGNAT, secretar de stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, ca membru în Consiliul de administraţie al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară ”Horia Hulubei” – IFIN – HH – Măgurele
 4. MEMORANDUM cu tema: utilizarea creditelor de angajament si creditelor bugetare reținute în proporție de 10% la titlul 40 ”subvenții pentru transportul de călători” din bugetele următoarelor companii: Metrorex S.A., SNTF CFR Călători S.A., Interregional Călători SRL, Transferoviar Călători SRL, Regio Călători SRL, SOFTRANS SRL, ASTRA TRANS Carpatic SRL

 

 1. NOTE
 2. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al comunei Cenad, județul Timiș, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unor suprafețe de teren din domeniul public al comunei Cenad în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara

 

 1. PUNCTE DE VEDERE
 2. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 30 inițiative legislative

Sursa BucurestiBusiness